thông báo về việc tập trung học sinh và bắt đầu học trở lại

Ngày 19/8 là bắt đầu tập trung học sinh và ngày 26/08 là bắt đàu học tuần đàu tiên. Trường Tiểu học Lê Lợi xin thông báo

Ngày 19/8 là bắt đầu tập trung học sinh và ngày 26/08 là bắt đàu học tuần đàu tiên. Trường Tiểu học Lê Lợi xin thông báo cho quý phụ huynh và học sinh biết  để tập trung đúng thời gian qui định

Bài viết liên quan