Sử dụng Email với đuôi của ngành GD & ĐT

Thực hiên nhiêm vụ CNTT của sở GD & ĐT tỉnh kon Tum.

Thực hiên nhiêm vụ CNTT của sở GD & ĐT tỉnh kon Tum. Ban giám hiệu yêu cầu tất cả giáo viên đưa Email của mình vào sử dụng. Nếu giáo viên nào không thực hiện sẽ chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

                                                                                                                                                                                               Hiệu trưởng 

                                                                                                                                                                                                    ĐÃ KÝ

                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Ngọc

Bài viết liên quan