Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

Căn cứ công văn số: 1217/SGD&ĐT-KTQLCLGDCNTT, ngày 14/9/2017 của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018, Căn cứ công văn số: 446/HD-PGD&ĐT, ngày 22/9/2017 của Phòng GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 Trường TH Lê Lợi xây...

I.      MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số: 1344/KH-UBND, ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai thực hiện Quyết định số: 117/QĐ-TTg, ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025".

2. Tăng cường sử dụng CNTT trong nhà trường; tập trung xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-leaming, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác  quản lý nhà trường, dạy và học trong nhà trường

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

a)    Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý trường học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT. Triển khai module quản lý đội ngũ; sử dụng công nghệ trực tuyến; đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu từ trường đến phòng, sở.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành của Bộ GDĐT, cụ thể là:

- Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) tại địa chỉ: hưp://thongke.moet.gov.vn.

-       Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS).

       b) Nhà trường phổ biến đến cán bộ, giáo viên và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT gồm:

       -  Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://moet.gov.vn.

       - Website của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum tại địa chỉ www.kontum.edu.vn.

- Website của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum tại địa chỉ http://kontumcity.edu.vn/home/

        2. Ứng dụng CNTT đổi mi nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

        a) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên và nhà trường khai thác kho bài giảng e-Leaming của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://eleaming.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Kho bài giảng e-Leaming tập họp các bài giảng có tính tương tác cao, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học; tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-leaming đế đóng góp vào các kho bài giảng của trường, phòng, sở và Bộ GDĐT.

         b) Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủđộng tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.

c) Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT phục vụ trao đôi chuyên môn, đôi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.

        3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

        a) Sử dụng việc kết nối Internet bằng đường truyền cáp quang, sử dụng Internet đông thời của nhiêu nhà mạng khác nhau  đến trường học  để mở rộng băng thông và ổn định chất lượng kết nốt Internet.

        b) Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: Nhà trường trang bị 07 bộ máy tính, 02 máy in và 01 webcam, 01 micro PC. Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng chung.

        c) Trang bị thiết bị CNTT thiết yếu phục vụ đổi mới phương pháp dạy - học trên lớp học. Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet.

        d)Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phân cứng, phân mêm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thê cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

        4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

a)                     Nhà trường tổ chức cho cán bộ phụ trách CNTT tập huấn do sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các lớp bồi dưỡng về ứng dụng CNTT, bao gồm:

-                        Tổ chức tập huấn quản trị website, viết tin bài;

-                        Tập huấn Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn

bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo,       

-                        Tập huấn kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học;

Tập huấn Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Leaming, xây dựng sách; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet...

b)    Tăng cường triến khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng: Bộ GDĐT cung cấp cổng bồi dưỡng trực tuyến tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn;  hệ thống phòng họp trực tuyến http://hop.moet.edu.vn.

5. Khai thác, sử dụng phàn mềm tự do nguồn mở

a)     Tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở

giáo dục.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1.                     Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT:

Nhà trường: Phân công một đồng chí trong ban giám hiệu và cán bộ của trường đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách. Các trường gửi danh sách CBQL và Giáo viên, nhân viên phụ trách CNTT về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua cán bộ phụ trách CNTT) để theo dõi, liên hệ khi cần thiết.

2.                     Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT (một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT).

3.                     Tăng cường công tác thể chế: Nhà trường ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với  cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4.     Tăng cường huy động nguồn lực xà hội hóa; phổi hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch về ứng dụng CNTT, dự toán kinh phí, dự kiến nguồn huy động trên cơ sở các đề án, ké hoạch ứng dụng CNTT đã được phê duyệt để được bố trí kinh phí thực hiện. Tổ chức đánh giá tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí, sử dụng sai mục đích.

Nhà trường chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 của Trường Tiểu Học Lê Lợi.

Bài viết liên quan