KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 677/KH-PGD&ĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2016  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017,

 Trường TH Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016- 2017, như sau:

I.      MỤC ĐÍCH

1.     Nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học cho đội ngũ giáo viên: Biết thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng các phần mềm hổ trợ dạy học, trao đổi thông tin biết sử dụng và khai thác tìm kiếm dữ liệu trên Internet.

2.     Đẩy mạnh ứng dụng CNTT thực hiện có hiệu quả việc chuyển phát công văn, tài liệu dưới dạng điện tử qua mạng bằng việc xây dựng hoàn thiện quy chế trao đổi văn bản hành chính điện tử; ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản.

3.     Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo góp phần đối mới nội dung, phương pháp dạy, học và quản lý giáo dục.

4.     Khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý giáo dục trong nhà trường.

II.      CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.      Phân công cán bộ phụ trách CNTT

 Nhà trường phân công một dồng chí trong Ban giám hiệu và ít nhất 01 giáo viên, nhân viên của trường làm đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT.

2.      Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

Đầu tư CNTT trong nhà trường  đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh .

Nhà  trường hoàn thành nối cáp quang Internet. Khuyến khích sử dụng Internet đồng thời của nhiêu nhà mạng khác nhau đê đảm bảo chât lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.

a)       Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành

b)      Trang bị thiết bị CNTT phục vụ dạy-học.

c)       Triên khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, vvesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.

3.      ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành giáo dục

a)    Tiếp tục triến khai các hoạt động cụ thể hướng dẫn tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT, thực hiện chương trình xây dựng cổng thông tin điện tử của sở GDĐT, phòng GDĐT và trường học.

b)    Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý trường học (quản lý học sinh, quản lý giáo viên....) theo hình thức trực tuyến.

c)     Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT thống nhất sử dụng trên toàn quốc:

+ Phần mềm thống kê EMIS tại http://thongke.smas.edu.Vn

+ Phần mềm thống kê giáo dục tiểu học cung cấp tại http://eqms.eos.edu.vn.

+ Phần mềm trường học kết nối http://truonghocketnoi.edu.vn

d)      Khai thác các website giáo dục:

+ Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ tại http://moet.gov.vn, http://kontum.edu■ vn, http://dakha.kontum.edu.vn đế cập nhập tin tức GDĐT.

+ Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh và  nhà trường thường xuyên truy cập Trang thông tin diện tử của Cục CNTT (http://e-ict.gov.vn) đê cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành.

g) Trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin quản lý tập trung, nhà trường cần làm chủ và sở hữu cơ sở dữ liệu giáo dục phục vụ cho công tác quản lý giáo dục. Không cho phép các tổ chức, cá nhân sở hữu và khai thác tài sản dữ liệu giáo dục vào bat kỳ mục đích nào khi chưa được phép của cơ quan quản lý.

4.    Ứng dụng CNTT đối mói nội dung, phương pháp dạy và học

a)   Tiếp tục tham gia Cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng C-Learning: Thực hiện theo Quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2016 của Bộ GDĐT ban hành Thế ỉệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leaming lần thứ 4; Công văn SỐ160/PGD-ĐT, ngày 6/9/2016 của Phòng GD&ĐT về phát động Cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử e- learning" năm học 2016-2017.

b)   Phổ biến, hướng dẫn giáo viên khai thác kho bài giảng e-Leaming của Bộ GDĐT tại địa chỉ http ://elearn ing■ moet.edu ■ vn nhằm đối mới nội dung, phương pháp dạy vả học. Đây là kho bài giảng e-Leaming có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

c)    ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vàc từng môn học đế nâng cao hiệu quả bài giảng. Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng, lúng túng.

5.    Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở

a)   Nhà  trường cần quán triệt và triển khai Thông tư số 08/2010/TT- BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. (Phần mềm văn phòng OpenOffice; Soạn thảo cồng thức toán học (Math); Bộ gõ tiếng Việt: ưnikey; Trình duyệt web Mozilla Firefox; Phần mềm thư điện tử máy trạm của Mozilla: Thunderbird; Hệ điểu hành trên nên Linux).

6.  Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

a)   tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia các lớp tập huân về một số chuyên đề cụ thể: Quản trị Website, kỹ thuật viêt tin, bài lên trang website; kỹ thuật quay, biên tập video, âm thanh;...và một sô chuyên đê khác phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đơn vị.

b)   Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý: Hình thức bồi dưỡng tập trung và qua mạng Internet sử dụng cổng bồi dưỡng trực tuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn)

7.    Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử

Nhà trường tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, xây dựng mô hình trường học điện tử đảm bảo nguyên tác ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, thiết thực, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy-học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình trường học điện tử bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

a)   Hạ tầng và trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý và dạy - học gồm: mạng LAN, Internet tốc độ cao, mạng không dây (wifi), phòng máy tính, máy tính phục vụ quản lý, máy tính phục vụ chuyên môn, máy in, webcam hoặc camera, micro (nhất thiết mỗi trường phải trang bị ít nhất 01 bộ camera hoặc webcam và micro PC) thiết bị trình chiếu (màn chiếu, màn hình)... và một số tranư thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế, tiện nghị phụ trợ phù hợp.

b)    Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục gồm:

+ Tiếp tục củng cố hệ thống website của trường đế cung cấp, công khai thông tin ra xã hội một cách hiệu quả hơn; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng thư điện tử trao đối thông tin quản lý và dạy - học.

+ Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến, gồm: quản lý học sinh, quản lý giáo viên, xếp thời khóa biểu, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý thư viện... ứng dụng sổ điện tử, học bạ điện tử.

c)   Ưng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, gồm: Sử dụng hiệu quả các thiết bị, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng; ứng dụng một cách có hiệu quả hệ thống ứng dụng dạy - học thông minh, hiện đại ở những nơi có điều kiện; ứng dụng kho bài giảng e-Learning, sách diện tử, sách giáo khoa điện tử đối mới phương pháp dạy - học; ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến....

d)   Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp.

đ) Ban hành hệ thống quy chế quản lý, vận hành, duy trì và ứng dụng các hệ thống CNTT trong nhà trường một cách khoa học và hiệu quả.

III.    MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YỂU

1. Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền phố biến văn bản quy phạm pháp luật về CNTT; công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên vê vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động.

2.   Ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thê trách nhiệm vê quản lý, sử dụng hệ thông;

3.   Triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chê tài đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4.     Tăng cường tham mưu với các cấp đế trang bị hạ tầng CNTT đáp ứng với yêu cầu đối mới giáo dục.

IV.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch về ứng dụng CNTT, dự toán kinh phí, dự kiến nguồn huy động trên cơ sở các đề án, ké hoạch ứng dụng CNTT đã được phê duyệt để được bố trí kinh phí thực hiện. Tổ chức đánh giá tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí, sử dụng sai mục đích.

Nhà trường chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 của Trường Tiểu Học Lê Lợi.

Bài viết liên quan