Kế hoạch công nghệ thông tin trường TH Lê Lợi

- Căn cứ công văn số 479/CV-PGD&ĐT, ngày 11/9/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014. - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; Trường Tiểu học Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin trong năm ...
Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013- 2014

 

 

     - Căn cứ công văn số 479/CV-PGD&ĐT, ngày 11/9/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014.

     - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; Trường Tiểu học Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin trong năm học 2013-2014 như sau:

   I/ Các nhiệm vụ trọng tâm:

1.  Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

        - Nhà trường tổ chức phổ biến đến toàn thể CB-GV-NV trong ngành về nội dung các văn bản quan trọng sau:

a)       Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX;      

b)      Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

c)       Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

d) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

đ) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

e) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

       2. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong giảng dạy: Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013- 2014 một cách thiết thực và hiệu quả. Kế hoạch ứng dụng CNTT của trường  gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 05/10/2013.

3.     Sử dụng các phần mềm quản lý trường học:

a) Sử dụng phân hệ Quản lý học sinh (V.EMIS), sử dụng tối đa sổ sách được in ra từ các phần mềm.

- Về sử dụng phần mềm Quản lý học sinh: Nhả trường tiếp tục sử dụng phần mềm Quản lý học sinh một cách thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình để giảm bớt các khâu quản lý điểm thủ công cho giáo viên, tránh  hình thức.

- Về sử dụng sổ sách được in ra từ phần mềm Quản lý trường học: Nhà trường chuyển sang dùng tối đa sổ sách điện tử được in ra từ các phần mềm quản lý học sinh, thay vì phải mua sổ sách in trên giấy. Riêng đối với các lớp dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN) đang triển khai thí điểm đổi mới đánh giá học sinh  nên có thể sử dụng sổ Theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh in sẵn.

Tùy theo tình hình hình thực tế của nhà trường, chọn phương án sử dụng phân hệ Quản lý học sinh một cách hợp lý, yêu cầu phải quản lý chặt chẽ điểm số của học sinh, đồng thời có thể công bố cho phụ huynh học sinh miễn phí thông qua website, email. 

Nhà trường báo cáo về phòng GD&ĐT  thông tin sử dụng sổ Gọi tên ghi điểm in từ phần mềm ở phụ lục 2  để theo dõi, kiểm tra và có hướng dẫn trong trường hợp cần thiết.

b) Sử dụng phần mềm PMIS (quản lý thông tin cán bộ, giáo viên)

- Tiếp tục quản lý thông tin cán bộ, giáo viên vào phần mềm PMIS, cập nhật những thay đổi: Tuyển mới, chuyển đi, chuyển đến của giáo viên; đồng thời rà soát, sửa chữa những  thông tin đã nhập chưa chính xác.

Dữ liệu PMIS các trường nộp về phòng GD&ĐT trước này 30/10/2013.

c) Sử dụng phần mềm Quản lý thư viện, thiết bị

Trong năm học 2013-2014, nhà trường yêu cầu nhập tất cả sách báo, ấn phẩm, thiết bị, đồ dùng dạy học vào phần mềm Quản lý thư viện, Quản lý thiết bị tương ứng; đồng thời sử dụng các phần mềm này trong việc quản lý tài sản của nhà trường, in các báo cáo thống kê, nhật ký mượn/trả ... thành sổ sách.

4.     Đổi mới tư duy đầu tư theo công nghệ mới

 

Tư duy cũ

Tư duy công nghệ mới

Phân tán, riêng lẻ: Mỗi trường học có một hệ thống riêng

Phần mềm được cài đặt tại mỗi trường, chi phí cao, tốn nhiều công sức cài đặt, bảo dưỡng.

Tập trung: Một hệ thống máy chủ  tập trung cấp Sở, cấp Phòng có thể cung cấp quyền sử dụng cho tất cả các trường học

Phần mềm trực tuyến: Các trường chỉ cần tên và mật khẩu truy cập vào mạng Internet để sử dụng, không cần cài đặt, bảo dưỡng.

5.     Xây dựng hệ thống tra cứu kết quả học tập miễn phí, đăng tải các thủ tục hành chính công trên website.

- Trường thiết lập, cài đặt lại website của nhà trường, đảm bảo có các nội dung sau:

+ Tra cứu kết quả học tập, điểm kiểm tra, nhằm giúp phụ huynh có thể theo dõi tình hình học tập của con em qua website, e-mail (phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng hệ thống phần mềm VEMIS online, tập trung CSDL, tích hợp vào website nhà trường như đã nêu ở trên. Về kinh phí đầu tư các trường đóng góp).

+ Đăng tải các thủ tục hành chính công liên quan đến nhà trường.

- Từ đầu năm 2013, sử dựng hệ thống tên miền riêng cấp cho trường, nhằm tạo điều kiện cho trường  sử dụng hosting website trên server chung của phòng, đảm dễ cập nhật, truy cập thuận lợi, bảo mật thông tin.

    6. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học:

    a. Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho giáo viên tự triển khai tích hợp, lồng ghép sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học, nhằm tăng cường hiệu quả dạy học, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của học sinh.

    b. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích giáo viên tiếp cận với Internet bằng cách máy tính ở nhà và ở trường đều nối mạng Internet. Tổ chức hướng dẫn giáo viên tải phần mềm, bài giảng, tư liệu giáo dục trên Internet. Yêu cầu giáo viên tích cực chủ động tham khảo và sử dụng các bài giảng, phần mềm ứng dụng tích hợp vào môn học, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.

7.  Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” với chủ đề là "Dư địa chí", website cuộc thi:  http://thi-baigiang.moet.gov.vn . Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Nhà trường hướng dẫn cho giáo viên tích cực khai thác các nguồn học liệu qua mạng Internet vào quá trình tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Đóng góp vào website bài giảng  của Sở  http://baigiang.kontum.edu.vn : 01 giáo viên/01 bài giảng/01 học kỳ.

Tổ chức tập huấn cho tất cả các giáo viên sử dụng phần mềm soạn bài giảng e-Learning như Adobe Pressenter, iSpring (đã được Sở GD&ĐT tập huấn cho giáo viên cốt cán trước đây).

           Năm học 2013- 2014; Nhà trưởng yêu cầu 100% giáo viên của trường đều phải tham gia tham gia dự thi, chọn những giáo án tốt gửi đi dự thi các cấp.

8.     Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường

Không triển khai dạy vì nhà trường chưa có phỏng máy vi tính.

9. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở

 a) Thực hiện Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện:

- Cài đặt phần mềm tự do mã nguồn mở sau đây vào các máy tính: Phần mềm OpenOffice.org hoặc LibreOffice, Unikey, Google Chrome, hệ điều hành Ubuntu. Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong tháng 10/2013 do Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức.

b) Các trường không mua bản quyền phần mềm Microsoft Office vì Bộ Thông tin và Truyền thông đã mua bản quyền phần mềm này với số lượng lớn và sẽ cấp phép sử dụng cho ngành giáo dục.

10.  Tham gia họp giao ban, hội thảo, tập huấn qua mạng giáo dục

- Nhà trường sẽ trang bị các thiết bị họp qua mạng, tối thiểu: 1 webcam loại tốt, 01 micro loại tốt,  một bộ loa ngoài; sử dụng máy tính đã có, bố trí tại nơi thuận lợi, ổn định. Cán bộ phụ trách CNTT của trường liên hệ Bộ phận CNTT của phòng để được tư vấn về mua sắm, lắp đặt các thiết bị đồng bộ, đảm bảo chất lượng. Lưu ý: Nhà trường hạn chế sử dụng máy tính xách tay (với microphone, webcam, loa có chất lượng thấp) làm ảnh hưởng chất lượng phòng họp chung của Phòng, Sở.

- Một số sự kiện lớn (sơ kết, tổng kết năm học), Bộ GD&ĐT tổ chức truyền hình trực tiếp qua mạng, BGH nhà trường sẽ theo dõi sự kiện.

11.   Tập huấn CNTT cho giáo viên, CBQL

 Nhà trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT,  nội dung như sau:

- Cử giáo viên phụ trách CNTT tham gia bồi dưỡng sử dụng phân hệ Quản lý học sinh trong phần mềm V.EMIS vào đầu tháng 10/2013.

- Tham gia tập huấn do  Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức sử dụng phần mềm mã nguồn mở  (như OpenOffice.org hoặc LibreOffice, Unikey, Google Chrome, hệ điều hànhUbuntu, xây dựng Hệ thống quản lý học tập Moodle). Đồng thời nhà trường hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên về sử dụng các phần mềm trên.

- Sử dụng các phần mềm phục vụ dạy học, xây dựng bài giảng e-Learning. 

12.            Thiết lập và sử dụng e-mail

Mỗi  cán bộ, giáo viên đều phải có và sử dụng e-mail có tên miền của Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT.

- Nhà trường lập danh sách đăng ký email với tên miền kontumcity.edu.vn. 

-  Gửi file qua email   trannguyenhung.pgdkt@kontum.edu.vn,  thời gian gửi danh sách trước ngày 15/10/2013.

13.      Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT  trường học

a) Tập trung nguồn nhân lực, kinh phí đầu tư trang thiết bị CNTT
thiết yếu: máy tính, máy chiếu, tivi 50 đến 85 inch  phục vụ dạy học cho các lớp học.

b) Nhà trường kết nối mạng nội bộ giữa các máy tính cài đặt chương trình Quản lý trường học nhằm thuận lợi việc quản lý. Kết nối mạng nội bộ phòng máy tính để triển khai hệ thống quản lý đề thi.

c) Những máy tính có cấu hình yếu, cần huy động giáo viên Tin học tìm kiếm,  cài đặt các phần mềm phù hợp, máy tính hỏng hóc nhẹ cần khắc phục đưa vào sử dụng.

14.    Nâng cấp kết nối Internet cáp quang

Nhà trường sẽ kết nối bằng cáp quang FTTH giá ưu đãi 400.000 đ/tháng của Viettel. 

15.       Tổ chức hội thảo và tập huấn ứng dụng CNTT

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức. Các nội dung hội thảo và tập huấn được Bộ, Sở GD&ĐT định hướng trong năm học như sau:

a)     Các hệ thống phần mềm Quản lý giáo dục trực tuyến.

b)      Thiết lập website, cổng thông tin điện tử theo công nghệ mới;

c)     Công nghệ bài giảng điện tử e-Learning; Đào tạo từ xa qua mạng và kho học liệu mở phục vụ giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời;

          d) Hệ thống họp, tập huấn qua mạng Internet.

16.      Thống kê CNTT đầu năm học

Thực hiện báo cáo thống kê về CNTT đầu năm học theo biểu mẫu ở phụ lục 3. Thời gian cuối cùng nộp báo cáo thống kê ngày 30/9/2013.

II. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo

1- Công tác thi đua, khen thưởng:

Nhà trường sẽ tuyên dương, khen thưởng những tổ chuyên môn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT, chú trọng một số hoạt động sau đây:

- Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý nhà trường V.EMIS.

- Ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Tỉ lệ CB, GV được tập huấn, sử dụng phần mềm mã nguồn mở.

- Tỉ lệ CB, GV có e-mail theo tên miền của ngành giáo dục; sử dụng hệ thống email phục vụ công việc tại đơn vị.

2) Công tác báo cáo của trường gửi về  phòng GD&ĐT (qua bộ phận CNTT) theo thời gian quy định như sau:

- Kế hoạch năm học của nhà trường gửi về Phòng trước ngày 05/10/2013;

- Thống kê về CNTT đầu năm và danh sách đơn vị  sử dụng các Sổ sách điện tử được in ra từ phân hệ Quản lý học sinh: Gửi về Phòng trước ngày 30/9/2013.

- Dữ liệu PMIS, Quản lý học sinh trường nộp về Phòng trước ngày 30/10/2013.

- Báo cáo Sơ kết học kỳ 1, dữ liệu Quản lý thư viện, thiết bị: Trường nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/1/2014 (giữa năm không nộp Quản lý học sinh, PMIS);

Riêng dữ liệu phân hệ Quản lý thư viện, thiết bị trường gửi về cho cán bộ phụ trách công tác thư viện, thiết bị của phòng để tổng hợp (đ/c Trương Quang Ngọc).

- Báo cáo Tổng kết năm học, dữ liệu phần mềm Quản lý học sinh, PMIS:  các trường gửi về Phòng GD&ĐT trước 25/5/2014.

III. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết này và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời Hiệu trưởng nhà trường để chỉ đạo giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Tổ chuyên môn (để T/hiện);

- Phòng GD&ĐT (thay BC);

- Các Bộ phận trường (để phối hợp);

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   Nguyễn Thị Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

1.  Danh sách đơn vị  sử dụng các Sổ được in ra từ phân hệ Quản lý học sinh

 

STT

Đơn vị

Tên người phụ trách kỹ thuật

Số điện thoại

Email của người phụ trách kỹ thuật

1

Trường TH

Lê Lợi

Nguyễn Công Cảnh

0915714659

canhjames85@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê về Công nghệ Thông tin

STT

Trường/Trung tâm

Cơ sở vật chất

Nhân lực

Tổng số máy tính

Số máy tính dùng để dạy học

Số phòng máy tính (dạy học)

Số Projector

(máy chiếu)

Số ti vi để dạy học

Loại kết nối Internet (1)

Máy scanner

Máy photo copy

Các phần mềm (2)

Đại học Tin học

Cao đẳng Tin học

Trung cấp Tin học

1

TH Lê Lợi

4

0

0

1

0

ADSL

0

2

0

0

0

0

 

Bài viết liên quan