Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tài liệu đính kèm: Tải về

Đây là bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  do Cục đo đạc bản đồ Việt Nam - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phát hành

Các bạn có thể xem file pdf tại đây!